Elsa Einstein to Otto Nathan, 22 July 1935

Primary tabs